Stadgar & Protokoll

En stadgeändring måste ske vid två möten inkl ett årsmöte. Beslöts i
enlighet med förslaget. Protokoll 2015.