Stadgar & Protokoll

En stadgeändring måste ske vid två möten inkl ett årsmöte. Beslöts i
enlighet med förslaget. Protokoll 2015.

Årsmötesprotokoll 2024
Verksamhetsplan 2024
Protokoll Extra årsmöte 2024
Verksamhetsberättelse 2023